استپر موتور 3.8 کیلو گرم در سانتی متر 1.8 درجه

Step motor Nema 17 42BYGH 3.8Kg


برند : Zhengk